Excerpt -  Media Design for “Ei Ei” from 《偶像练习生》 Theme Song

eiei